Înființare firmă SRL: Cei 8 pași necesari în procesul de înregistrare

infiintare firma srl

Pentru simplificarea prezentării, vom arăta cei 8 pași necesari în procesul de înființare firmă de tip SRL, ținând cont de faptul că majoritatea întreprinzătorilor la început de drum aleg această formă de societate comercială.

Dacă dorești să afli informații despre alte forme juridice te rugăm să vizitezi articolul nostru despre tipuri de societăți comerciale în România.

Este important de menționat, că pe site-ul oficial al Oficiului Național al Registrului Comerțului – www.onrc.ro, sunt prezentate etapele înființării oricăror tipuri de societăți comerciale, nu numai ale SRL-urilor, conținând atât explicații, cât și formulare tipizate.

Pasul 1: Alegerea și rezervarea denumirii firmei

Primul pas în procesul de înființare firmă este rezervarea denumirii se efectuează la Oficiul Național al Registrului Comerțului, personal sau pe site-ul www.portal.onrc.ro, on-line.

Vom prezenta prima variantă, respectiv a depunerii cererii personal la ONRC.

Pe cererea de verificare a disponibilității denumirii firmei și a rezervării acesteia se trec 3 denumiri, în ordinea priorității. În vederea rezervării, firma este supusă unor operațiuni de verificare, astfel încât să îndeplinească, cumulativ, condițiile generale și speciale de legalitate și de disponibilitate.

Această denumire aleasă nu poate fi identică și nici măcar asemănătoare în mod vădit cu o altă denumire a unei societăți deja existente și rezervate din țară. Se recomandă a pregăti mai multe denumiri sau diverse variații ale unei singure denumiri.

În cazul unei societăți în nume colectiv, denumirea trebuie să conțină numele a cel puțin unui asociat, urmat de formula ,,societate în nume colectiv”. La societățile în comandită simplă denumirea trebuie să cuprindă numele a cel puțin unui comanditar, urmat de formula ,,societate în comandită simplă”.  La societățile pe acțiuni este imperativ înglobarea formulei ,,societate pe acțiuni” sau prescurtarea ,,S.A”. Societățile cu răspundere limitată pot avea o denumire liber aleasă, la care se poate adăuga numele unuia sau a mai multor asociați, obligatoriu alături de expresia ,,societate cu răspundere limitată” sau prescurtarea ,,S.R.L”.

Se poate refuza înscrierea unei societăți care, fără a introduce elemente de deosebire în denumire, produce confuzie cu alte firme înregistrate. Se interzice folosirea următoarelor cuvinte și sintagme în denumirea uni societăți: „academic-științific”, „academie”, „universitate”, „universitar”, „școală”, „școlar” și/sau derivatele acestora.

Înscrierea unei firme care conține cuvintele sau sintagmele ”național”, ”institut”, ”român” și/sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice centrale sau locale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului, respectiv a prefectului județului sau al municipiului București, în circumscripția teritorială în care solicitantul și-a stabilit sediul social. Autoritatea competentă se va opune eliberării acordului pentru folosirea denumirii dacă firma în cauză este susceptibilă sa creeze confuzie cu denumirea unei instituții publice sau de interes public.

Rezervarea electronică este mult mai simplă. Astfel, după înregistrarea pe portal se accesează secțiunea ”Verificare disponibilitate și rezervare denumire online”, se parcurg pașii de acolo și se descarcă documentul, care atestă disponibilitatea și rezervarea denumirii societății.

Pasul 2. Actul Constitutiv

Pasul 2 în procesul de înființare firmă este scrierea actului constitutiv care trebuie autentificat de către un notar sau atestat de către un avocat. Registrul Comerțului acceptă actul constitutiv și sub semnătură privată, cu excepția următoarelor trei situații, când forma autentică a actului constitutiv este obligatorie:

  1. a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;
  2. b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;
  3. c) societatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică.

Pasul 3: Specimenul de semnătură și declarația pe propria răspundere a asociaților și a administratorilor

Pasul trei în procesul de înființare firmă este depunerea specimenului de semnătură a administratorului societății..

Cetățenii români trebuie să dea o declarație pe propria răspundere că îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege pentru a fi asociați sau administratori într-o societate, acesta are și rolul de a dovedi faptul că persoanele cunosc prevederile legii penale cu privire la infracțiunile de fals și evaziune fiscală. Cu privire la cetățeni străini, ei trebuie să menționeze și faptul că nu datorează bani statului român.

Pasul 4: Depunerea capitalului social într-un cont bancar

Am ajuns și la pasul patru în procesul de înființare firmă a unui SRL în care vorbim despre bani.

Alături de dovada rezervării denumirii firmei la Oficiul National al Registrului Comerțului și un exemplar al actului constitutiv, trebuie constituit un cont bancar pentru depunerea capitalului social. Chitanța care atestă plata capitalului social dovedește depunerea sumei de bani în așa-numitul cont de capital social.

 Pasul 5. Înregistrarea firmei: Înființare firmă de tip SRL

Alături de cererea de înregistrare a firmei, mai sunt necesare următoarele documente:

  • Actul constitutiv;
  • Chitanța care atestă depunerea capitalului social;
  • Documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social;
  • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor în natură subscrise de asociați la capitalul social;
  • Declarațiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
  • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice;
  • Specimenele de semnătură ale reprezentanților societății;

Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, în termen de 5 zile se soluționează cererea pentru înființarea societății. Soluționarea cererii este  în competența directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, care dispune printr-o hotărâre admiterea înființării societății și dispune înregistrarea societății.

Societatea comercială devine persoană juridică începând cu momentul înregistrării sale, când actul constitutiv se va trimite la Monitorului Oficial și în același timp primește și codul unic de înregistrare.

La înregistrarea societății, Oficiul Registrului Comerțului emite un Certificat de Înregistrare, încheierea de înregistrare și certificatul constatator în care sunt enumerate obiectivele de activitate al societății și confirmă că declarația pe propria răspundere, prin care fondatorii declară că își asumă responsabilitatea pentru desfășurarea legală a activității comerciale, a fost înregistrată.

Pasul 6: Obținerea autorizațiilor de funcționare

După înregistrarea  societății la ONRC și după obținerea certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activităţi care necesită autorizare, societatea comercială are obligaţia de a obține autorizația de funcționare (prin autorizarea funcționării se înțelege asumarea de către solicitant a responsabilității privitoare la legalitatea desfășurării activităților declarate).

În funcție de obiectul de activitate a societății, pentru obținerea autorizațiilor este necesar să  se prezinte anumite declarații, descrieri amănunțite ale desfășurării activității, documente tehnice, etc. Doar ulterior eliberării autorizațiilor este permisă funcționarea efectivă a societății.

Pasul 7. Ștampila societății

Ștampila este necesară pentru deschiderea unui cont bancar final, astfel că după înregistrarea societății este necesară obținerea ei.

Pasul 8: Deschiderea unui cont bancar

Ultimul pas în procesul de înființare firmă este deschiderea contului bancar.

După înregistrarea societății la ONRC, asociații sau administratorul acesteia va putea deschide contul bancar definitiv al societății.

Documentația minimală necesară deschiderii unui cont bancar pentru persoana juridică include actul constitutiv al societății, încheierea ONCRC privind înregistrarea societății, Certificatul de Înregistrare, certificatul constatator, cartea de identitate și specimenul de semnătură.

Ca și ultimă etapă în constituirea unei societăți putem aminti achiziționarea formularelor necesare, de ex. facturier, chitanțier, jurnal de încasări și plăți, note de recepție etc.

Este important de menționat faptul că  în cazul societățile deja înregistrate modificările survenite cu privire la datele personale ale asociaților, administratorilor, a sediului, a activităților va deveni opozabilă doar dacă acestea vor fi înregistrate în termenul legal.

Dacă dorești ajutor în procesul de Înființare firmă de tip SRL, nu ezita să ne contactezi.

Articole similare